Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČERNÝ ČTVRTEK 20. 3. 2008 V BETLEMSKÉ KAPLI V PRAZE.

Dne 20. 3. se v Betlemské kapli (BK) # konala akce s názvem „Extreme Magic Show“ iluzionisty a mága Toma Gryffa. V 17 # hod. byl začátek pro děti z dětských domovů a ve 20 hod. pro veřejnost. Akci # extrémní magické show v BK pořádalo sdružení „Nejsi sám“ / www.nejsisam.cz

Již v 16 hodin jsem přišel k Betlémské kapli s nápisem jedné z posledních výzev Husa # v dopise Pražanům, jimž Betlém odkázal a vyslovil přání, aby v něm bylo kázáno # Boží slovo. Tento vzkaz Husův jsem měl napsaný na panelu: M. J. HUS: „STŮJ V # PRAVDĚ KRISTOVĚ.,,
   V šatně BK jsem mohl rozdat dětem a vychovatelkám traktáty s # Božím slovem. Jedné prošedivělé vychovatelce jsem položil otázku, zda dnes, na # Zelený čtvrtek, tu budou dětem vyprávět o smyslu Velikonoc a o Husovi. Řekla, že # je tu varieté s kouzelníkem a s magií pro děti. Organizátoři ihned zbystřili # pozornost a do prostoru se dostavila trojice městských policistů.

Mezitím přišel další bratr (Zdeněk Čechovský) a přinesl nápis s textem: # „ODMÍTÁME ZNESVĚCOVÁNÍ BETLÉMSKÉ KAPLE.“ Oba jsme se postavili u brány do # nádvoří kaple. Od vstupní dvorany přišla jedna sestra, která tam hovořila s # vychovatelkami dětí a vysvětlovala nevhodnost této akce na místě, kde kázal # Boží slovo mučedník našeho národa a rektor University Karlovy Mistr Jan Hus. # Byla policií vyvedena z areálu k bráně.

Na základě předchozích # peticí, a protestů ze strany křesťanů došlo ke dvěma prohlášením pracovníků # pražského Magistrátu, že se pokusí o zrušení akce. Jedna ze sester osobně # navštívila příslušného zástupce primátora Béma na Magistrátu a ten jí slíbil, že # aspoň pro děti se pokusí sehnat náhradní program. To se ovšem nepodařilo. # Organizátorům akce „Extreme Magic Show“ šlo především o atraktivní kulisu (jíž # Betlémská kaple je) pro komerčně ziskovou akci. Děti se staly jejich rukojmími. # Organizátoři sami netuší, jaký zmatek způsobí v srdcích dětí, které nemají # vyvinutý smysl pro rozeznání dobrého a špatného. Betlémská kaple bude v dětských # myslích natrvalo spojena s čarodějnictvím a magií. Tak se likviduje jeden ze # základů národní identity spojený s osobností a dílem Jana Husa. Národy, které # pohrdají duchovními kořeny své minulosti a odkazem svých nejlepších předků, # nejsou hodny požehnání, které jim bylo v historii předáno.

Přicházejícím lidem jsme vysvětlovali, proč tu s těmi nápisy stojíme, a # zájemcům jsem objasňoval Husův odkaz národu. Měli jsme možnost k osobním a # skupinovým evangelizačním rozhovorům a příležitostně ke kázání Slova. Začali # jsme s podpisováním otevřeného dopisu proti zneužívání prostoru Betlémské # kaple, který bude předán panu primátorovi.

Kromě této akce s mágem # se má v Betlémské kapli konat představení biotronické společnosti „Duchovní univerzita bytí“ # prostřednictvím Vodnářského koncertu. Betlémskou kaplí má zaznít lamaistická # rituální hudba z Tibetu a dojde k levitaci vody. Tato akce se má konat 9. 4. v # 19 hod. ( viz: www.dub.cz )

Ježíš: „Nechte děti, ať jdou # ke mně…, neboť takových jest království Boží.“ (Lukáš 18,16)

Do Betlémské kaple proudily skupiny dětí z dětských domovů, některé skupiny dokonce i s dětmi # mentálně postiženými. V některých skupinách měly děti pomalované obličeje, # jakoby šlo o maškarní ples nebo o slet čarodějnic. Pravděpodobně je takto # připravili jejich výchovní pracovníci. Jeden z chlapců měl přes celý obličej # namalovanou trikoloru českého praporu. Některé starší děti si pološeptem # nechápavě hláskovaly můj nápis: M. J. Hus: Stůj v pravdě Kristově. Nějak jim to # nedávalo souvislost s Betlémskou kaplí. Když jsme se to pokoušeli dětem # vysvětlit, pracovníci pořádající organizace nás od dětí oddělili. Jeden z nich # nás fotil pro dokumentaci.

Mezitím byli přivoláni další policisté. # Přišli však i jednotliví věřící, kteří nám pomáhali rozdávat materiály s Božím # slovem a vedli rozhovory. Někteří se přišli modlit za akci v kapli. Po zahájení # akce se ještě trousily skupiny dětí, zřejmě z mimopražských dětských domovů, a # jejich pedagogové se nás ptali, kde je Betlémská kaple. Řekli jsme: „Tato budova # není varieté pro mágy a čarodějníky. Jako pedagogové byste měli vědět, že je to # místo z etického hlediska pro národ významnější než Národní Divadlo. Zde působil # světový mučedník za Pravdu Mistr Jan Hus. Nechápali to. Obtěžovali jsme je. A # stádečko, jež bylo svěřeno jejich rukám, hnali do pakulturního hnusu kaple.

Promrzlí jsme na chvíli zašli na čaj. Tam jsme se domluvili na dalším # postupu a vyjádřili potřebu zřízení občanského sdružení s pracovním názvem # „Přátelé Betlémské kaple“. To by mělo umožňovat postupné předání Betlémské kaple # účelu odpovídajícímu přání Husa, tj. aby se zde soustavně kázalo Boží slovo. / viz Husův vzkaz Pražanům pod textem reportáže /+/

Před začátkem druhého bloku (pro dospělé) jsme od sedmi večer opět # demonstrovali před vchodem do areálu a nádvořím Betlémské kaple. Mnoho lidí nabízenou # literaturu odmítalo, ale někteří ji s vděčností přijali. Jedna rodina s dětmi si # nechala vyprávět příběh Husova života a slyšeli evangelium.

Přibyla # další hlídka policie a zástupce ze správy Betlémské kaple nás ostře vykázal na chodník a # prohlašoval, že na soukromý pozemek Betlémské kaple nesmíme vstoupit, protože je určen pro # hosty Mága. Na naši otázku nám vedoucí policejní skupiny oznámil, že mají za # úkol ochraňovat účastníky Magic show v kapli před námi (křesťany). Jeden # policista se demonstrativně postavil těsně vedle nás, jakoby chtěl naše # rozhovory s lidmi ukončit. Ukázalo se, že má zájem o informace. Pozorně # poslouchal naše improvizované kázání a přednášky o Husovi. Dal jsem mu knížku od # Pogia, svědeckou výpověď o výslechu, odsouzení a upálení M. J. Husa. Za traktáty # byl očividně vděčný. Pokud měl za úkol nás natáčet, dokázal dokonale předstírat # zájem.

Před koncem programu v kapli se přede mne postavil s # posměšnou grimasou kouřící člen pořádajícího týmu a mluvil velmi ironicky proti # nám. Upozornil jsem ho, že na bundě a obleku má plno lebek s hnáty kostí a že to # ukazuje, jakému duchu slouží. Chtěl jsem mu zvěstovat Ježíše, ale rychle # odešel.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili v modlitbě, zmíněným # pracovníkům Magistrátu a poslanci Ing. Petru Bratskému (ODS), který po # informaci, co se děje v Betlémské kapli, byl zjevně pobouřen. Jen asi tři faráři od # evangelíků a jeden z Jednoty Bratrské nám poslali podpůrné e-maily. # Také předseda starších z 1. baptistického sboru v Praze se mne zastal, když jsem # mu přeposlal urážlivý e-mail od vedoucího pořádající organizace o. s. „Nejsi # sám“ Děkujeme za podporu bratří a sester z Brna a Moravy. Jinak z vedoucích představitelů pražských církví nás nikdo nepodpořil. # Když jsem spočetl, kolik nás tu demonstrovalo, bylo to přesně deset lidí. Praha # má stále naději.

Václav Lamr, Forum angažovaných # křesťanů. / christ.art@seznam.cz /mob.:774624852 /

----------------------------------------------------------
Poznámky / textově nezkorigovány /
1.    Fotografie z demonstrace před Betlémskou kaplí pořídil  Martin Voráč, který se také akce zůčastnil. Pokud jste fotografie nedostali a máte o ně zájem, požádejte si o ně na můj e-mail.
2.   Pro ty, kteří se v této iniciativě chtějí orientovat, a pro pracovníky masmedií:  Jde nám především o naplnění a aktualizaci  odkazu M.J.Husa, který je spojen s tímto historickým místem. Jako příslušníci českého národa bychom k těmto místům měli prokazovat etickou úctu a nedovolit, aby byly zneužívány. Je to důležité pro uchování národní a duchovní identity vůdči nastupující generaci. Jde o morálku a elementární slušnost, platnou stále , jak věříme, v kulturních zemích .
 3.    Je historicky dokázáno, že Betlémská kaple byla určena zakladateli už před Husem ke kázání božího slova v českém jazyce.Proto požívání tohoto prostoru mimo potřeby Technické fakulty UK , jako varieté a kulisa pro Magii a jiné čaredějnické seance způsobuje logicky pohoršení nejenom v křesťanské veřejnosti. Dochází zde k vědomému urážení náboženských a národních citů věřících a čestných občanů české republiky. Pochopili jsme z odkazu J.Husa,  že se Boží slovo má kázat nejenom na tomto místě, ale v celých Čechách.Tento odkaz Mistra Jana Husa a všech českých mučedníků Pravdy naplníme. Jeho mučednická smrt nás k tomu zavazuje. Křesťané v Praze a v Čechách.Přečtěte si Jeho výzvu níže:
--------------------------------------------------------------------------
4. /+ /  Mistr Jan Hus v dopise vzkázal: ,, Zvláště vás prosím, Pražané, abyste milovali Betlém, pokud Pán Bůh dovolí, aby v něm bylo hlásáno slovo boží. Pro toto místo se ďábel rozhněval a popudil proti němu faráře a kanovníky, neboť spatřil, že se na tomto místě boří jeho království. Věřím Pánu Bohu, že toto místo zachová podle své vůle a způsobí v něm skrze jiné větší prospěch než učinil skrze mne slabého.
   Také prosím, abyste se milovali, nedali utiskovati dobrých a přáli každému spravedlnost.,,
/ Závěr dopisu M.J.Husa, který napsal ,,přátelům v Čechách,, v Kostnici ve věznici minoritského kláštera dne 10.června roku 1415 /

5.   Mistr Jan Hus, kázal v Betlémské kapli po svého jmenování rektorem Karlovy University v roce 1402 do roku 1413.
Podrobnější historické informace, související s Janem Husem a s Betlémskou kaplí můžeme sdělit, nebo odkázat na prameny. Lze na internetu najít dostatečné informace pod hesly: ,,Betlémská kaple,, a ,,Jan Hus.
6.   Jsme ochotni ve školách a v dětských domovech konat či zprostředkovat přednášky o díle a významu Jana Husa a české reformace. Považujeme to jako nutnou kompenzaci za výchovnou a duchovní újmu, která byly učiněna dětem, zůčastněným na programu Magie v Betlémské kapli dne 20.3.2008 Václav Lamr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář