Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠESTERO BĚDA A ROZSEKNUTÍ. Numerický součet končícího roku 2007 je devět. To je číslo soudu.

6. 11. 2007
Izaiáš 5kap.verše: 8,11,18,19,20,21,22  ŠESTERO BĚDA A ROZSEKNUTÍ.
# Slovo k # hodině,- Václav Lamr christ.art@seznam.cz
#
# Numerický součet # končícího roku 2007 je devět. To je číslo soudu.
# Devět hlavních etap # Bible končí soudem.Tak skončí i poslední říše na
# zemi. Naše doba není # jiná, naopak. Má indikace říší před rozkladem.
# Bible říká, že se všemu # blíží konec.Všiměte si, za jakých okolností
# začaly včechny známé # světové boží soudy? Zmatením,amorálkou,
# všeobecnou směsicí dobra a zla # bez ochoty k jejich rozlišování.Bylo
# i lidsky potřebné nějaké # rozsouzení, rozseknutí.To je asi
# nejvhodnější slovo.Rozseknutí./ Mat # 3.10 / Je to naše jediná naděje.
# Toto oddělení od ducha světa bylo # čtvrtým standardním krokem víry .
# Začínalo se pokáním, prvním krokem V # KRISTU . Viz Sk 2.38-40
#
#
# Nad naší etapou plnou # relativnáho směšování hodnot zní ono
# slovo z páté kapitoly Izaiáše, kde # je šestero .,Běda,,. Tato
# varování jsou aktuálná dodnes.Bůh vyslovuje # běda nad těmi, kdo
# mafiánsky spojují pole s polem, takže není místa pro # jiné.Dnes jsou
# to korupčníci všeho kalibru napříč společností . I v # politice se
# děje v parlamentech ono spojování pole s polem, aby ty # menší strany
# byly umlčeny.Aby ti menší, co ještě morálně myslí a # jednají byli
# zlikvidováni.Aby ti malí obchodníci, podnikatelé či # živnostníci
# ztratili šanci vedle těch hyperspojovatelů. Jiné běda zní # nad
# požitkáři, nad těmi, co táhnou nepravost za provazy marnosti,tedy #
# bezbožnosti a vlečou za sebou vůz hříchu. Oni se přitom vysmívají
# Bohu.Třeba v masmediích, ve školách. Jiní jsou moudří sami u sebe a
# # nehledají Boží radu a pomoc.To je Evropa dneška.Evropa, která se
# # rozhodla svůj židovsko-křes´tanský základ ani nezmiňovat.Evropa,
# která # si odřezává větev duchovních hodnot nad propastí, ochotna spíš
# # akceptovat boha Islámu než Boha Stvořitele zjeveného v Bibli,
# ochotná # přijmout Lucifera, jako boha New Age , Antikrista místo
# Ježíše # Krista.
#
# Je jedno BĚDA, které je dnes zvlášť aktuální: ,,Běda # těm, kteří
# říkají zlému dobré,a dobrému zlé. Kladou tmu za světlo a # světlo za
# tmu, pokládajíce hořké za sladké a sladké za hořké. / Iz 5.20 # /
# Dnes je doba záměny a směšování dobra se zlem. Odstrańují se # morální
# a mravní hodnoty, dosavadní morální vazby a duchovně-morální #
# instrumenty rozlišení. Vše dosud pevné a jisté se relativizuje. # Ničí
# se základní životodárné hodnoty jako je úcta ke stáří a k životu #
# vůbec / euthanasie, interrupce / Uzákoňují se principy zániku a
# rozkladu rodin / parterství homosexuálů/ , posunuje se směrem dolu
# # legální věk pro sexuální praxi, vědomě se odstrańje hranice věkových
# # kategorií, hranice pohlaví, hranice dobra a zla, morálního a
# # amorálního.Sexualita se místo božího záměru posunula do role
# nezávazné # zábavy. A tento posun se koná ve vztazích, ve společnosti
# a v politice. # Dokonce i v křesťanských církvích.Konají se tam jakési
# ekumenické # rituály jednoty ale na úkor Pravdy .Tak protestančtí
# vůdci zrazují # odkaz mučedníků.Představitelé církví mlčí ke korupci,
# sami duchovně # zotročeni státními dotacemi.Jiní schvalují
# nemorální etické zákony či # mluví o slabosti církve vůdči islamu,
# místo aby sbory vedli k # evangelizaci přicházejících národů a
# muslimů v moci Ducha svatého.
#
# .Finančně a sociálně se systematicky se znevýhodňují rodiny s # dětmi
# a děti samotné včetně jejich matek i otců se stávají rukojmím # státu
# a anonymních istitucí.Znevýhodňují se lidé poctivé práce.Pole se #
# spojují s polem v oblasti sociální a zdravotní. Patentová politika
# jistých korporací , které pole práva spojují s polem vědy a výzkumu
# # bez ohledu na základní lidská práva udržují nemocnost obyvatel.
# # Znemožňují právo lidí řešit své zdraví na základě nezávislého
# výzkumu a # nabídky přírodních zdrojů, které nám Bůh Stvořitel dal k disposici.
# # Vnucují lidem své tak zvaná nepřirozená syntetika, která stejně
# neřeší # zdroj nemocí a navíc svými druhotnými účinky zakládají nemoci
# jiné. # Proto je tento průmysl velmi ziskový.Lidé jsou v této oblasti
# ovlivněni # stereotypy.Jiní a jistě stejní spojovatelé polí světa
# genetickými # pateny chtějí odstranit právo obyčejných lidí na
# základní zdroje # potravin.Chtějí uloupit Bohu Stvořiteli jeho
# potravinový dar světu a # již nyní usilují o to, aby se každá bytost
# na světě stala na nich plně # závislá v oblasti zdraví a výživy.
Zde je jasný princip zotročení # lidstva na základě Zjevení 13.17
Technologie je schopna dnes # kontrolovat každého obyvatele světa.
Do té kategorie ,,spojovatelů # polí,, patří plánované rozlišování lidí na základě
vyhodnocení krve a # DNA, což bude mít tvrdé důsledky pro každého člověka
při volbě # zaměstnání, studia a pojištění. Tyto výzkumy mohou odhalit zakódovaný
# sklon k nemocem,či psychické a sociální deviaci, takže se bude konat selekce
ještě nenarozených jediců a určovat předem jejich společenské zařazení.
Systém školství omezuje postupně schopnost dětí samostatně uvažovat a # připravuje
# je na nesamostaně uvažující otrocké konzumenty a nepolitické # bytosti
# ovlivńované elektronickými formami kultury.Sami pedagogové jsou # nad
# tím trendem znepokojeni.Jisté kruhy, které chtějí ovládat lidstvo # vzděláním
# urputně bojují proti uznání kreacionalistického výkladu # # vzniku světa.
Přitom již víme, že darvinovská teorie se stala jedním #
# z ideových podnětů holokaustu.Právě popírání genocidy Židů v Evropě #
# je nejjasnějším příkladem záměny světla za tmu. Dnes bude snadné # prohlísit bílé za černé.
Dnes se bojuje za svobodu svědomí a za svobodu # od svědomí.Do které skupiny patříš ?
# #
# Tato suma důkazů však # není posledním slovem a pro Evropu je tím
# nevyhnutelnější naděje v # evangeliu Ježíše Krista. Komenský nám
# vzkazuje ještě dnes: Národe # český, vza´t se ke Kristu.A T.G. Masaryk
# dodává: Ježíš ne César, to je # smysl našich dějin a demokracie.. A
# při jiné příležitosti upřesňuje a # jasně pro nás definuje: ,,Problém
# naší země je problém mravní..,,Až ho # Češi vyřeší duchovně v Kristu,
# budou příkladem Evropě.Hus nám vzkazuje: # Učte se pravdě..milujte
# pravdu.. a kažte pravdu. Nejprve sobě a potom # druhým.Tisíce turistů
# náhle pochopí, proč je Praha přitahovala. Ne # mysterická,magická
# Praha a památky po mrtvých, ale pomazaná přítomnost # Živého Ježíše
# Krista, Pána Evropy a světa.Amen.
#
# # Jedné noci mi muslimští afričané z Alžírska doslova rozebrali štos
# # francouzkých textů o Ježíši. Ačkoliv neumím anglicky, mohl jsem
# jinému # afričanovi kázat Krista a to se odehrálo kousek od místa, kde
# tekla krev # našich mučedníků z roku 1621.Potom jsem se divil, v jaké
# řeči jsem to # vlastně mluvil. Ale rozuměl mi. To je příslib. To je
# povzbuzení.Právě # muslimové budou žádat naše svědectví o Ježíši zde v
# Praze.Věřím tomu.Buď # Pána chválíme nebo se v depresi # válíme.
Václav Lamr
--------------------------------------------------------------------
------------------------------

# Přidávám několik myšlenek k # posledním událostem:
#
#
# Co se děje v poslední době? # Dne 19.12. bude čtvrté či třetí
# výročí, kdy náš parlament odsouhlasil # zákon partnersví osob jednoho
# pohlaví. Tím se odstartovaly další kauzy, # jako již prosazovaný zákon
# adopce dětí pro tyto osoby, posunutí věku # sexuákní dospělosti,zákon
# euthanasie. Liberalisuje se i možnost # interrupcí pro matky svobodné
# atd.Tento trend světa bude ukončen božím # soudem.
#
#
# Jsme nyní svědky kauzy povolení pochodu # neonacistů židovským
# městem na výročí křiš´tálové noci. 10.11.Přes # zákaz jsou odhodláni akci
# uskutečnit. Plánované protiakce Židovských a # křesťanských organizací
# budou zřejmě narušovány provokatéry.Celá kauza # ukazuje nemožnost
# legislativnách zákonů a pravomocí magistrátu a # vlády.Je to důkaz
# toho, že se černé zaměńuje za bílé a zlo má v # demokracii možnost se
# prosadit i zákonně za dobré.Zde máme možnost se # postavit vedle Židů.
# Žehnejme Izraeli. Dle posledné zprávy se pochod neonacistů židovským městem
   má konat a navíc přijedou neonacisté ze Slovenska a Německa.
# #
# Osobně vím, # že se zde rozvíjí vyšší souvislosti. Jsou to staronové
# paraely # historického spojení Hitlerovského nacismu s Velkým Muftim,
# neboli s # islámskámi pomocníky nacistů. Tehdy i dnes obviňují Židy a
# Izraelský # stát.Představitel Národního odporu v dopisu presidentovi
# se vyjádřil, # že u nás dojde k násilným akcím nacionalistů, pokud
# Česká republika se # přidá k sankcím proti Iránu, ohrožujícího Evropu.
# Neonacisté se svými # výroky shodnými s proklamacemi jisté islámské
# vlády identifijkují jako # pátá kolona Islámské světovládní vize.
# Podobně se profilují jisté kruhy # komunismu ve světě.Žena v 12 té
# kapitole Zjevení má však Měsíc pod # nohama.Je to obraz církve Židů a
# z pohanů.To se stane.
  
   S tím souvisí výše uvedené obavy učitelů a pedagogů o poklesu kvality vzdělání.
   Vláda výrazně nezvýší platy ve školství a  mnozí  učitelé  odcházejí.Děti a mládež,
   u kterých se zvýšilo agresivní jednání v poslední době se stanou přístupnější pro
   patogenní  směry a ideologie.Povzbuzujeme  křesťany, kteří mají možnost  ovlivnit
   vzdělání a výchovu, aby to přijali jako naléhavé povolání pro toto dobu.Církve
   by se měly více aktivizovat ve volnčasové oblasti mladých a zintenzivnit evangelizaci
   této cílové skupiny.Měly by žádat více dotací na akce  typu ,,Dny tvořivosti,,  či  v
   oblasti sportu.
# #
# Ruská vláda, kritizovaná za porušování lidských práv úsy Putima
# # překvapila Evropany tím, že bude kontrolovat lidská práva v EU.
# Rusové # tak budou chtít proniknout i do Čech kontrolou porušování
# práv # například Romů.Tento systém ve stylu zloděj volá chy´te zloděje
# se # trefně vztahuje i do naší politické scény.
# #
# Odchodem Jiřího # Čunka, který přes své finanční problémy byl
# vědomě někým odstraněn. # Stal se nepohodlným korupčníkům napříč
# politickým spektrem ve věci # přerozdělování dotací z Evropské Unie.
# Mimo jiné není možno obviňovat # kohokoliv,když mu zatím nebyla
# prokázána žádným soudem vina. Také # předseda vlády Topolánek se
# vyjádřil, že je nutné zjistit to, kdo stojí # za takovou urputnou
# kamaní proti Čunkovi.To jen prozrazuje,že # osnovatelé kampaně jednali
# pod nějakým vedením. Občasným prořeknutím # vládních a masmediálnách
# osob lze dedukovat podstatu Čunkovy # kauzy.Musíme rozlišovat dvě věci: Jeho
finanční problémy a jeho # odhalení situace přerozdělování evropských fondů.
Musel odejít z obou # důvodů, ale ten druhý je pro společnost závažný.
Kdo dnes bude # kontrolovat tok těchto prostředků EU u nás?
#
# Právě proběhl # soud nad soudkyní z padesátých let Ludmilou Brožovou-
# Poledníkovou, # která se spolu s ostaními podílela na zinscenovanách
# politických # procesech ve kterých byli odsouzení a popraveni nevinní.
# Tato žena se # podílela na odsouzení Horákové k trestu smrti.Dle
# historiků dnes žije v # Česku ještě více než 100 prokurátorů a soudců
# ,kteří se dopustli pod # vládou komunsmu justičnách zločinů na
# nevinných lidech.Zatímco se Němci # v Norimberském soudní tribunálu
# vypořádali s nacismem, západní svět # čeká, že se aspoň morálně bude
# konat u nás takový proces. Dle M. # Mejstříka by se tento proces se
# zločinci komunismu měl konat v rámci a # za pomoci EU, aby západní
# evropané s námi pochopili fenomén # komunistických diktatur. To by
# měla být celosvětová lekce o tom, že # lidská práva jsou nedělitelná.
# Dodávám, že tito lidé, například # bývalý komunistický diktátor Daniel
# Ortega a jeho bývalí rudí služebníci # dnes vyznávají Ježíše Krista jako svého
# Pána a Spasitele, jako vůdce # národů.Ve střední Americe probíhá mocné probuzení
skrze laické křesťany # všech oborů skrze FGBMFI / Obchodníci plného evangelia /
Dnes je D. # Ortega na základě proroctví Richarda Shakariána znovu presidentem
# Nikaragi. Jeho DN- agresor je změněno na DN-alfa nového počátku života.
# Totéž můžeš prožít i ty čtenáři, ať jsi studentem, dělníkem či členem # parlamentu.
Tyto zázraky proměny diktátora v muže spravedlivého se # dějí i dnes, a věřím, že se v
# Evropě budou dít ve velké moci a zasáhnou # ještě evropské národy.
# Václav Lamr
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář