Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šedesát let od vzniku státu Izrael a šedesát cípů Evropské Unie. Had a Had.

29. 5. 2008
SLOVO K HODINĚ. Václav Lamr (27.5.2008) ,,Stín kříže přeťal hada smrti,, / V.L.ze sbírky: ,,Kříž je když.../ Šedesát let od vzniku státu Izrael a šedesát cípů Evropské Unie. Had a Had. Izrael letos slaví 60. výročí svého vzniku a konce rozptýlení. Číslo 60 je písmeno Sámech. V hebrejské abecedě to písmeno znamená šedesát. Slovo ,,samech“ znamená hada a nikoliv jako předcházející písmeno Nun, které znamená hadovitou rybu, ale samech je skutečný had jako takový. Had svedl a svádí člověku k hříchu. Nejde jen o hřích, který konáme vědomě, a nebo který nemusíme vykonat. Jde o podstatu hříchu, jde o prvotní hřích v ráji, který máme zakódovaný ať jsme zlí nebo hodní, špatní nebo dobří. Jsme zahadovaní. Tam v ráji dostal člověk dva příkazy: Aby se množil a aby nejedl ze stromu poznání dobrého a zlého. Mohl mít ovšem podíl na stromu života. Víme, že si ty stromy člověk prohodil. Had představuje tu skutečnost, že jsme přijali pod jeho sugescí podíl na stromu poznání dobrého a zlého. Sami rozhodujeme, co je dobré a co zlé a je z toho celosvětový problém a zmatek. Co je dobré pro Izrael, je zlé pro Araby a muslimy. A naopak. Co je dobré pro muslimy, je velkou hrozbou západnímu světu. A tak to také promítněte do osobních a partnerských vztahů. Do vztahu rodičů k dětem, do vztahu mezi generacemi. Co je dobré pro mne, nemusí být dobré pro druhého.Ten rozpor mezi dobrým a zlým různě chápaným dává vznik demonstracím, politickým stranám, revolucím a občanským válkám. Radar v Čechách se zdá někomu dobrý, jiní v tom vidí zlo. Je Izrael dobrý pro Evropskou Unii ? Nebo je to nutné zlo? V písmenu samech vidíme tvar hada, zakousnutého do svého ocasu, neboli pokušení z ráje je nekonečné, stále se opakující. Samech je had požírající sám sebe od konce, je to synbol, používaný v kosmologii, esoterice a tajných naukách. Nepozřeš se. Neodmyslíš se. Neskryješ se sám v sobě. Jsi zde, jak tě Bůh stvořil. Jsi zde, a jaký jsi, jdi k Bohu. Uteč se od sebe k Bohu. On rozseknul na kříži hada. Další písmeno hebrejské abecedy, s významem čísla 70 je alef, a zde je řešení. Slovo Ješua (Ježíš), tedy:,, Bůh, který vysvobozuje“, má právě toto písmeno s tímto počtem. Ježíš je Spasitel od Hada. Ale vraťme se k sámechu. Charakter tohoto čísla člověka, pro Izrael ani pro nás nezvěstuje nic dobrého. Dojde jistě k pokusu sjednat mír, ale bude to jen oddálení kvůli dozbrojení nepřátel Izraele. Nyní má Izrael 60 let, tedy sámech. Ale příští rok to pomine. Bude to 61. A numerická hodnota bude sedum. Evropu to však nemine. Má na praporu 60 cípů, což je průšvih. Je to nezvratné a zjeví se to. Člověčina krát deset. Evropa si zvolila Sámecha. Hada! To je 12 pěticípých hvězd. (12x5=60) Sámech je Had a pokušení pro Evropu, jako pro Izrael. Nechala si to neprozřetelně zakódovat do svého znaku. Je tu však naděje pro Evropu a jasné řešení, které je vždy od Boha. Když EU přidá k 60 cípům na praporu tu šesticípou hvězdu Izraele,toje to rovných 66 (60+6= 66). Nuže, 66 je počet knih Bible. Oba, Izrael i Evropa (EU) potřebují Boží slovo, aby toho hada, sámecha, porazili a přemohli pokušení. To je pro Evropu a pro celý svět jediná naděje, totiž Slovo Boží, které osvobozuje, zvěstuje Spasitele národů a Evropy. Mesiáše, Ježíše Krista. Konstelace 60tek ještě není u konce. 60 Izrael a 60 EU dává dohromady 120. A to tento rok, 2008. Kolik se to učedníků modlilo o letnicích ? 120 ! (Sk 1,15) To je nadějná, prorocká souvislost, ale pozor, nemá to být numerologická hříčka, ale má se to v tomto roce zopakovat. Naposledy obnovené letnice v Evropě, a potom bude konec. Tento rok má církev v Evropě přijmout mimořádné pomazání od Pána.Charakter konstelací 60+60 je jasný. Církev v Evropě prožije nové navštívení moci Ducha svatého. A co Židé? Na ně čeká speciální vylití Duch svatého po vytržení církve (viz Za 12,10 a Ez 39,39). Bude pak mnoho pláče, protože POZNAJÍ Toho, kterého bodli. Vždyť o svátcích Letnic v den padesátý se zadělávalo na dva chleby po 10 mírách mouky. (Lv 23,16.17) Jeden chléb pro ,,pohany“ a druhý pro Izrael. A co ,,dvě olivy“ nad svícnem ze 4 kap. Zachariáše ? Jedno vylití na židy a pohany, a druhé pro dům Izraelský. Tehdy to nevěděli, dnes to víme. Dokonce i Petr netušil, když přirovnal vylití Ducha svatého o Letnicích v Jeruzalémě k vidění proroka Joele ze 2. kapitoly, že se to má naplnit ještě jednou na samotných Židech. Takže se nemusíme strachovat, my křesťané z pohanů, že spasení Židy nějak mine. Nemine. Pán si zevangelizuje Židy jednorázově, dokonale a totálně, pro poslední žatvu světa. Co nedokončí církev, dokončí Židé. Pro Židy naprosto přijatelně se zjeví Mesiáš. Procinou jako bratři, kterým se zjevil Josef, kterého prodali do Egypta.Ve Starém zákoně je to dvakrát napsáno, že bude od Pána vylití Ducha svatého na samotný Izrael.Vedle Zachariáše je to u Ezechiele, v souvislosti s porážkou Goga a Magoga.Když se Izrael dočká 66. výročí, bude to rok 2014. Astronomové starých Mayů a Aztéků označili tento rok jako konec světa. Pro pohany a národy to může být tečka, ale pro Izrael to bude dvojtečka.Po dvojtečce začíná hlavní věta! Konečně nastane ta největší etapa Izraele na této Zemi. My máme jistou tečku za tím, jak jsme se v historii vůči Izraeli zachovali a co jsme svými dějinami napsali. Izrael má DVOJTEČKU !!! Ta nejlepší věta Izraele začne, arabské zlato ze žalmu 72,15 se bude přesouvat do Izraele. Z Dubaje zůstanou jen obrysy v písku pouště, jakkoliv je nejbohatší město světa. Sláva národů se přesune do Nebeského Jeruzaléma po konci Země, ale již na Zemi v Tisíciletém království začne ten proces kumulace slávy a bohatství. Protože ta Žena - Izrael, ze 12. kapitoly Zjevení pošlapala Měsíc. Pokoří ho. Duch měsíce (islámu) bude poražen v Izraeli. Ezech 38-39 kap / Měsíc, slunce a hvězdy se budou klanět Josefovi. Arabové,národy světa, Evropané i Japonci s Číńany. / slunce východu / A Josef je přece obraz Ježíše. Stodvacet učedníků o Letnicích ukazuje na Dvanáct. To je Nebeský Jeruzalém s dvanácti branami, s dvanácti základy. Těch 120 bylo předzvěstí všech národů. které se tam shromáždí v slávě Hospodinově./ Zj 7 k / Dvanáct pokolení Izraele a zástupy těch národů, kteří skrze dvanáct učedníků přijali spasení. Aby věčně velebili Hospodina. Společně. Amen.Amen=PRAVDA
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vašku neblbni

(Jan Popel, 27. 11. 2009 13:48)

Ahoj Václave, býval jsem v brněnském sboru za Bohuslava Tetivy, z jehož rukou jsem v 70. letech přijal i křest. Po zkušenostech s vlastní totální neschopností se chci smířit s Bohem i lidmi a po letech protestantského uvažování přestupuji na katolickou víru. Žádná velká metodika, žádné velké vysvětlování, jen poznání, že jsem absolutně bezmocný a že stejně nikdy nic nepochopím, pouze mohu věřit. Není žádné pravé náboženství, jak říkal Gándhí "já jsem buddhista a muslim a křesťan a žid". A přes různá znamení nikdy nikdo neodhalí pravdu jakýmikoliv konstrukcemi. Namísto děšení oveček bys mohl trochu psát o svrchovanosti Nejvyššího a o jeho bezmezné lásce, kterou v pokání můžeme přijmout a tím začít konečně žít. To je celé. Z Tvých textů ční Tvoje velké Já. Znám mnoho lidí, kteří léta o Bohu nepronesli jediné slovo a přesto jsou větším a živějším svědectvím než celé stohy knih. Přeji celé Tvé rodině Boží pokoj a doufám, že jste všichni zdraví a spokojení. A doufám, že máš stále radost ze syna Kristiána, na ostatní se nepamatuji, protože zbitý letniční Biblí jsem jako křesťan na třicet let úplně odpadl a velkou Boží milostí se probudil, a doufám že už jako tichý a pokorný srdcem, až vloni. Upřímně Jan

Re: Vašku neblbni

(Lenka P., 18. 7. 2015 0:24)

Dobrý den Jane P.,
možná si tuto odpověď nikdy nepřečtete a dle data už je u Vás možná všechno jinak, ale může to být i na zamyšlenou pro druhé, tak reaguji...

Problém u protestantů očividně nebylo učení, když jste přesto ochotný protichůdně věřit, že nikdo nemůže poznat pravdu, a to ačkoliv učení u protestantů je pouze dle Bible a v ní nám živý Bůh jasně vzkazuje: /Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne./ (Jan 14:6). Spíš byste si měl tedy položit otázku, "na čem" vlastně stála Vaše víra a zda jste někdy vůbec skutečně patřil Bohu - a samozřejmě nejde o křest, ale o víru, na kterou Bůh odpoví znovuzrozením ducha. Jestli jste tedy nebyl tím "bláznivým mužem, který postavil svůj dům na písku...,přihnaly se vody...a padl" (Matouš 7:26-27). Dovolte mi Vás upozornit (vlastní zkušenost, o které svědčím a sloužím tak Pánu), že zapřáhnutím do ducha katolicismu vkládáte víru do překrouceného Božího slova, lidských tradic a v protiřečící "neomylné" učitelství této náboženské organizace. Stačí se však podívat do historie papežství, které se samo protibiblicky vyvyšuje na zastupitelství Krista (ačkoliv zástupcem na zemi je pouze Duch Svatý), smilnění se světem a ostatními náboženstvími (což možná pomohlo Vašemu výběru), kupčení se spásou, vraždění a mučení pravých Božích dětí atd.,.. po jejich ovoci je poznáte... Pokud jste tím zamýšlel návrat k Bohu, tak věřte, že žádné náboženství nepřikryje hřích - mám pro Vás smutnou zprávu: pravé evangelium jste vyměnil za falešné, které není o dostatečnosti Kristovy oběti na kříži a o osobním vztahu s živým Bohem, kdy může člověka zachránit a měnit jen Duch Svatý a Boží Slovo. Vyměnil jste ho za svátostné rituály a obřady působící milost tzv. pouhým udělením, za praktikování modloslužby a spoléhání se na náboženské a vlastní skutky nebo zásluhy jiných (tzv.výměna všech dober svatých a odpustky). To jsou znaky všech náboženství světa kromě biblického křesťanství! Ale Bůh říká: /Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘ A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘ a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů ‘./ (2.Korintským 6:16-18).

Zkuste se nejdřív zamyslet, jestli je Bible pro Vás Boží Slovo nebo není (je to součást protestantské i katolické víry, ikdyž v katolické je výklad podřízen protiřečící tradici a protiřečícím papežům a koncilům). Pak možná budete mít jasněji, kde je hlavní problém.

Stačí se však v upřímném pokání odvrátit od hříchu-světa-svých cest k živému Bohu Stvořiteli nebe i země... a přijmout vírou Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele a Pána, který zemřel namísto nás, aby svět usmířil s Otcem. Nikoho, kdo upřímně touží Boha uctívat v duchu a v pravdě, Bůh neodmítne, ať se nachází kdekoliv na světě a je zmaten jakýmkoliv náboženstvím. Mimochodem Bůh není omezen jen na svoje psané Slovo (Bibli) a Boží děti (biblické křesťany), ikdyž si je používá nejčastěji, protože to jsou Jeho učedníci a služebníci... Viz. aktuálně mnoho svědectví muslimů, kterým se Ježíš zjevil reálně nebo skrze sny...
/"A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“/ (Lukáš 11:9-13).

Amen.

Nová navštívení mocí

(Didi, 14. 3. 2013 1:43)

Dobrý den, jakoby těch výmyslů už nebylo dost. Škoda jen, že nikdo nepřizná odkud vlastně tyto náměty čerpá. Všimli jste si? "Tento rok 2008 má církev v Evropě přijmout mimořádné pomazání od Pána." V čem to pomázání tkví? Podsouvalo se zde, že "Církev v Evropě prožije nové navštívení moci Ducha svatého." Po kolikáté? Z roku 2008 k dnešku bychom mohli vědět, co to konktrétně bylo. Nikdo o ničem neví nebo snad ano? Prosím napište to, z textu had (hlad), to může mít přibližně přesnou souvislost. Díky DH